GÜNDEM-YAŞAM, POLİTİKA Haberleri

Konular|
Haberi Arkadaşına Gönder Haberi Arkadaşına Gönder

Türe, İl Temsilcisi Oldu

29 Mart 2022

www.haberanamur.net te yayınlanan haber ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.

Anamur Belediyesi eski Başkanı Mehmet Türe, Türkiye Belediye Başkanları Birliği İl Temsilcisi Oldu.

Türe, sosyal medyadan yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Belediye Başkanları Birliği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türe  açıklamasında; “De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, say­gı­de­ğer be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım. Tür­ki­ye Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Bir­li­ği Mer­sin İl Tem­sil­ci­si ola­rak görev aldım.
Bu gö­re­vi bana layık gören başta Bir­lik Baş­ka­nı­mız Sayın Hü­se­yin Erer olmak üzere şah­sı­mı tav­si­ye eden be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rı­ma ve yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­za te­şek­kür ede­rim.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, kıy­met­li be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım, bu gö­re­vi İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­ka­nı­mız Sayın Koray Aydın Bey’le, İYİ Parti Yerel Yö­ne­tim­ler Baş­ka­nı­mız Sayın Metin Ergün Bey’le, aynı za­man­da bir­çok be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım­la is­ti­şa­re ya­pa­rak kabul ettim.
Bu gö­re­vi önce ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz, sonra bir­li­ği­miz adına en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım. İler­le­yen za­man­lar­da gö­re­vim­le il­gi­li ya­pa­ca­ğım tüm ça­lış­ma­la­rı ba­sı­nı­mız­la, siz de­ğer­li hem­şe­ri­le­rim­le ve ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğım.
TÜRKİYE BİLEDİYE BAŞ­KAN­LA­RI BİRLİĞİ
Bir­li­ği­miz 13 Ocak 2012 yı­lın­da ku­ru­lmu­ş olup Genel Mer­ke­zi­miz Çan­ka­ya/An­ka­ra’dadır. Bir­lik Baş­ka­nı­mız 2004-2009 dö­ne­mi Ereğ­li Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Hü­se­yin Erer Bey’dir. Bir­li­ğe sa­de­ce mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı üye ola­bil­mek­te­dir.
BİRLİĞİMİZİN KI­SA­CA MİSYONU
Be­le­di­ye­ler ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı ara­sın­da bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­yı ar­tır­mak. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, mec­lis üye­le­ri­me ve be­le­di­ye bi­rim­le­ri­ne eği­tim, se­mi­ner, top­lan­tı ve çalış­tay­lar dü­zen­le­ye­rek yar­dım­cı olmak.
Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, ça­lış­ma­la­rın­da ve pro­je­le­rin­de reh­ber­lik etmek.
Mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın özlük hak­la­rı­nı takip etmek” ifadelerine  yer verdi.

haberanamur0049haberanamur00114

Yorumlayın

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

  • Tedora Vohs: Of be Gürdal, yine döktürmüssün canim kardesim. Gülnarda...
  • Mehmet Aydın: Anamur ve kendim adına teşekkürler;emeğiniz e sağlık hocam.
  • Ayşe Derya Seymen: Harika babacığım.. Emeğine yüreğine sağlık, iyi ki varsın
  • Hüseyin Sezer: Kalemine sağlık çocukluğumuza götürdün teşekkürler
  • Adil Demir: Süper,zamanda yolculuk yaptım.Ellerine ve hafızana sağlık abi!
  • Gürdal Sümer: Temiz çevre ve sıfır atık konusunda duyarlı olunması çağdaş...
  • Müjdat NUHUT: Eline, beynine, emeğine sağlık.Çok güzel bir belgesel...
  • Ayşe Derya Seymen: Emeğine yüreğine sağlık babacığım Harika bir yazı olmuş..
  • Mehmet Kemal: İyi adamdı, mekanı cennet olsun
  • Resul Baltacı: 05427359149 ararmisin