GÜNDEM-YAŞAM, POLİTİKA Haberleri

Konular|
Haberi Arkadaşına Gönder Haberi Arkadaşına Gönder

Türe, İl Temsilcisi Oldu

29 Mart 2022

www.haberanamur.net te yayınlanan haber ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.

Anamur Belediyesi eski Başkanı Mehmet Türe, Türkiye Belediye Başkanları Birliği İl Temsilcisi Oldu.

Türe, sosyal medyadan yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Belediye Başkanları Birliği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türe  açıklamasında; “De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, say­gı­de­ğer be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım. Tür­ki­ye Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Bir­li­ği Mer­sin İl Tem­sil­ci­si ola­rak görev aldım.
Bu gö­re­vi bana layık gören başta Bir­lik Baş­ka­nı­mız Sayın Hü­se­yin Erer olmak üzere şah­sı­mı tav­si­ye eden be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rı­ma ve yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­za te­şek­kür ede­rim.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, kıy­met­li be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım, bu gö­re­vi İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­ka­nı­mız Sayın Koray Aydın Bey’le, İYİ Parti Yerel Yö­ne­tim­ler Baş­ka­nı­mız Sayın Metin Ergün Bey’le, aynı za­man­da bir­çok be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım­la is­ti­şa­re ya­pa­rak kabul ettim.
Bu gö­re­vi önce ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz, sonra bir­li­ği­miz adına en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım. İler­le­yen za­man­lar­da gö­re­vim­le il­gi­li ya­pa­ca­ğım tüm ça­lış­ma­la­rı ba­sı­nı­mız­la, siz de­ğer­li hem­şe­ri­le­rim­le ve ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğım.
TÜRKİYE BİLEDİYE BAŞ­KAN­LA­RI BİRLİĞİ
Bir­li­ği­miz 13 Ocak 2012 yı­lın­da ku­ru­lmu­ş olup Genel Mer­ke­zi­miz Çan­ka­ya/An­ka­ra’dadır. Bir­lik Baş­ka­nı­mız 2004-2009 dö­ne­mi Ereğ­li Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Hü­se­yin Erer Bey’dir. Bir­li­ğe sa­de­ce mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı üye ola­bil­mek­te­dir.
BİRLİĞİMİZİN KI­SA­CA MİSYONU
Be­le­di­ye­ler ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı ara­sın­da bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­yı ar­tır­mak. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, mec­lis üye­le­ri­me ve be­le­di­ye bi­rim­le­ri­ne eği­tim, se­mi­ner, top­lan­tı ve çalış­tay­lar dü­zen­le­ye­rek yar­dım­cı olmak.
Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, ça­lış­ma­la­rın­da ve pro­je­le­rin­de reh­ber­lik etmek.
Mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın özlük hak­la­rı­nı takip etmek” ifadelerine  yer verdi.

haberanamur0049haberanamur00114

Yorumlayın

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

 • Turizm yatırımları artar, turizm gelişir (45.0%, 513 Oy)
 • Göç alır, fayda değil zarar getirir (33.0%, 375 Oy)
 • Anamur'un il olmasına katkı sağlayabilir (12.0%, 134 Oy)
 • Tarım ürünleri kolay pazarlanır (10.0%, 116 Oy)

Toplam Oy: 1,139

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

 • Mehmet Büyükarı: Işıklar içinde olsun… İlk kez Bulut’u...
 • Şeref Koz: Genç meslektaşımız Sevgi Kilunç’ı ve onun yetişmesine katkı...
 • Mahmut Gazi ÖZSOY: Haziran emekçiler için ne kadar hüzün dolu olsada yine...
 • Mahmut Gazi ÖZSOY:
 • Mahmut Gazi ÖZSOY: Emeği geçen tüm usta öğretici, kursiyer, idareci ve...
 • Vatandaş: Sayın Müdür Bey, Anamur Devlet hastahanesi yeni binasına...
 • Şeref Koz: Kim ne derse desin Anamur’da en çok çalışan CHP’liler...
 • Şeref Koz: Ruhu şad olsun. Sayın Fikri Sağlar’a ve ailesine başsağlığı...
 • Vatandaş: Biz toplum olarak şak-şak yalaka ve taklacılığını ekonomik,...
 • Abdullah Aydın: Emek en yüce değerdir.